prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Tematy prac filologicznych związanych z językoznawstwem kognitywnym (lingwistyką kognitywną)

Wyobraźnia stanowi bardzo ważny element umożliwiający ludziom budowanie i systematyzację wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Prace filologiczne z językoznawstwa kognitywnego analizują różne aspekty więzi jaka istnieje między umysłem a językiem - między mechanizmami i procesami poznawczymi a produkcją i percepcją językową. W porównaniu do choćby językoznawstwa generatywnego, ujęcie kognitywne nie stanowi spójnego modelu opartego na konkretnych założeniach teoretycznych. Natomiast wyróżnić można np. wkład George'a Lakoffa w rozwój tzw. wyidealizowanych modeli kognitywnych (ICM), omówienie prekonceptualnych schematów wyobrażeniowych/mentalnych (image schemata) Marka Johnsona czy modelu gramatyki kognitywnej (Cognitive Grammar) opracowanego przez Ronalda Langackera.

Wśród polskich magistrantów i autorów prac licencjackich często pojawiają pomysły bazujące na konceptualnym spojrzeniu na pojęcia metafory i metonimii, choć spotykam się także z bardziej wyspecjalizowanymi projektami badającymi np. zjawisko synestezji poznawczej (ang. cognitive synesthesia) - w takim przypadku konieczna jest synteza wiedzy z językoznawstwa kognitywnego (głównie semantyki kognitywnej) oraz elementów psycholingwistyki. Z subiektywnego punktu widzenia muszę stwierdzić, iż badania do prac magisterskich oparte o kognitywną szkołę językoznawstwa pozwalają dojść do ciekawych, często nieprzewidzianych wniosków.

Językoznawstwo kognitywne (lingwistyka kognitywna)

 • Kognitywne spojrzenie na komunikację wspomaganą komputerowo (Cognitive Science Approach to Computer-Mediated Communication)
 • Gramatyka kognitywna (Cognitive Grammar)
 • Ogólny zarys językoznawstwa kognitywnego (Cognitive Linguistics)
 • Pragmatyka kognitywna (Cognitive Pragmatics)
 • Semantyka kognitywna (Cognitive Semantics)
 • Technologia kognitywna (Cognitive Technology)
 • Związek między świadomością, myślą a językiem (Consciousness, Thought and Language)
 • Koncepcja poznania rozproszonego w komunikacji (Distributed Cognition and Communication)
 • Modele koneksjonistyczne w przetwarzaniu języka naturalnego (Connectionist Models in Human Language Processing)
 • Modele symboliczne w przetwarzaniu języka naturalnego (Human Language Processing: Symbolic Models)
 • Rozumowanie i interpretacja informacji językowej (Human Reasoning and Language Interpretation)
 • Związek między językiem, percepcją wzrokową i działaniami motorycznymi (Language, Visual Cognition and Motor Action)
 • Analiza ukrytych grup semantycznych (Latent Semantic Analysis)
 • Modularność umysłu i języka (Modularity of Mind and Language)
 • Efekt Stroopa w kontekście językowym (Stroop Effect in Language)
 • Język pisany a mechanizmy poznawcze(Writing and Cognition)
 • Relacje/interfejsy między językoznawstwem kognitywnym a innymi dziedzinami nauki (Interfaces with Other Fields)
 • Relacje między rozwojem poznawczym a rozwojem umiejętności językowych (Developmental Relationships between Language and Cognition)
 • Zależność między warstwą poznawczą a znaczeniem leksykalnym (Cognitive Dependency of Lexical Meaning)

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS